Skip to content Skip to footer

Arenguteoreetilisi käsitlusi eri autoritelt

J. Piaget (1963) jagas lapse arengu etappideks: sensomotoorse intellekti periood (kuni 2 elu-
aastat), operatsioonide-eelse mõtlemise periood (2.–7. eluaasta), konkreetse mõtlemise periood
(7.–11. eluaasta) ja abstraktse ehk formaalloogilise mõtlemise periood (alates 12. eluaastast).
Uus-piagetlased arendavad teooriat edasi.
L. Võgotski (1982) kultuur-ajalooline lähenemine kognitiivsele arengule, tema kõrgemate
psüühiliste funktsioonide arengu teooria esitas idee, et töö, tegutsemine tööriistadega põhjus-
tas inimese käitumistüübi muutumise, mis eristas inimesi loomast.